Games similar to Shin Nekketsu Kouha: Kunio Tachi no Banka

Metacritic Rating:
87
Website:
Release Date:
Sep 30, 2002 (20 years ago)
Platforms:
Metacritic Rating:
79
Website:
Release Date:
Aug 13, 2013 (10 years ago)
Platforms:
Metacritic Rating:
92
Release Date:
Sep 17, 2013 (10 years ago)
Platforms:
Release Date:
Nov 04, 1998 (24 years ago)
Platforms:
Metacritic Rating:
95
Release Date:
Apr 29, 2008 (15 years ago)
Platforms:
Metacritic Rating:
93
Release Date:
Oct 22, 2001 (21 years ago)
Metacritic Rating:
94
Release Date:
Oct 27, 2002 (20 years ago)
Platforms:
Metacritic Rating:
76
Release Date:
Oct 18, 2011 (11 years ago)
Platforms:
Metacritic Rating:
83
Website:
Release Date:
Jan 20, 2021 (2 years ago)
Platforms:
Website:
Release Date:
Jul 14, 2023 (2 months ago)
Platforms:
Metacritic Rating:
93
Release Date:
Oct 26, 2004 (18 years ago)
Metacritic Rating:
84
Website:
Release Date:
Nov 14, 2011 (11 years ago)
Platforms:
Metacritic Rating:
79
Website:
Release Date:
Nov 19, 2012 (10 years ago)
Platforms:
Metacritic Rating:
70
Release Date:
Oct 22, 1999 (23 years ago)
Platforms:
Metacritic Rating:
83
Website:
Release Date:
Mar 11, 2016 (7 years ago)
Platforms:
Metacritic Rating:
82
Website:
Release Date:
May 29, 2006 (17 years ago)
Platforms:
Metacritic Rating:
81
Website:
Release Date:
Aug 29, 2006 (17 years ago)
Platforms:
Metacritic Rating:
78
Website:
Release Date:
Oct 14, 2008 (14 years ago)
Platforms:
Metacritic Rating:
96
Release Date:
Oct 26, 2018 (4 years ago)
Platforms:
Home Matches Articles News Games
Login